KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Amasya İl Eylem Planı

 

(2018 - 2021)

 

İçindekiler

 

KISALTMALAR.. 2

TEMEL KAVRAMLAR.. 3

YASAL ÇERÇEVE.. 4

TEMEL İLKELER.. 5

MEVCUT DURUM... 5

EYLEM PLANI. 6

Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması 6

Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak. 7

Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi 18

Hedef4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi 26

PLAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER.. 31

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu. 31

Teknik Kurul 32

Yıllık Faaliyet Planlaması 37

Yeni Eylem Planı Hazırlama Süreci 38

İzleme ve Değerlendirme. 38

EK - Yıllık Faaliyet Planı / Raporlama Şablonu. 41

 


 

KISALTMALAR

 

AFAD            Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

AİHM             Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

ASPİM           Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

CEDAW         Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesı Sözleşmesi

KOSGEB       Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KSGM                        Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

SGK               Sosyal Güvenlik Kurumu

STK                Sivil Toplum Kuruluşu

ŞÖNİM          Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

SGDD            Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği

SYDV            Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü

İŞ-KUR          Çalışma ve İş Bulma Kurumu Müdürlüğü

OKA               Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TEMEL KAVRAMLAR

Kadına Yönelik Şiddet: İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir ve bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimidir. (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) Madde 3.a).

Eylem Planı: Eylem planları, belirli bir politika çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen hedef ve alt hedeflere uygun olarak, o dönem içinde atılacak somut adımları gösteren, rol ve sorumlulukları tanımlayan ve bunları belirli bir zaman ve kaynak planlaması çerçevesinde bir araya getiren yol haritalarıdır.

Hedef: Eylem planının kapsadığı dönem için önceliklendirilen ve odaklanılan hedefleri oluşturur.

Alt Hedef: Belirli bir hedefe ulaşmak için plan dönemi itibariyle odaklanılacak değişimlerdir.

Faaliyet: Belirli bir alt hedefin gerçekleşmesi için hayata geçirilmesi gereken somut eylemlerdir.

Koordinatör Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesi için sorumluluk üstlenmiş olan ve faaliyete ilişkin koordinasyonu gerçekleştirecek taraftır. Koordinasyonda yetki karmaşasına yol açmamak amacıyla, İl Eylem Planı’ndaki her bir faaliyet için tek bir koordinatör kurum/kuruluş belirlenmiştir.

Sorumlu Kurum/Kuruluş: Belirli bir faaliyetin hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlenmiş olan taraflardır. Bir faaliyet için bir veya daha çok sorumlu kurum/kuruluş söz konusu olabilir. Bunlar o faaliyet çerçevesinde ilgili koordinatör kurum/kuruluş eşgüdümünde birlikte çalışırlar.

Kaynak: Belirli bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen ayni veya nakdi kaynakları ifade eder.

Gösterge: Belirli bir alt hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılacak nicel veya nitel verilerdir. 

Doğrulama Kaynağı: Eylem Planı’nın parçası olan İzleme Planı tablosunda yer alan göstergelerin hangi bilgi kaynaklarından doğrulanacağını ifade eder. Her gösterge için ayrı ayrı tanımlanmıştır.

İzleme Sıklığı: İzleme Planı’nda yer alan göstergelerin ne sıklıkta izleneceğini / ölçüleceğini ifade eder.

İlk Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin başındaki değerini ifade eder.

Hedef Değer: Bir göstergenin Eylem Planı döneminin sonunda ulaşılması beklenen değerini ifade eder.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilde sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere kurulmuş olan komisyondur.

Teknik Kurul:  İl Eylem Planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi sürecinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun çalışmalarını teknik düzeyde desteklemek üzere, Komisyon’a bağlı olarak kurulan ve ilgili kurum ve kuruluşların görevlendirdiği kurum sorumlularından oluşan kuruldur.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurum Sorumlusu: Teknik kurulda görev yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca görevlendirilen personeldir.

Yıllık Faaliyet Planı: Eylem Planı’nın dönemi boyunca her yıl üretilen ayrıntılı faaliyet planıdır.


 

YASAL ÇERÇEVE

Kadınların uzun yıllara dayanan mücadelesi sonucunda bugün artık kadına yönelik şiddetin önemli bir insan hakkı ihlali olduğu yaygın biçimde kabul edilmektedir. Devletler, giderek artan bir oranda, kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramadan yaşama hakkını güvence altına almaktadır. Türkiye’de 1980’lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Ulusal düzeydeki dayanakların başlıcası, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Anayasa’nın 10. Maddesi, “herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” olduğunu güvence altına alır. Bu maddeye göre “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir”,  “devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür” ve “bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”

T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinde, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmaların” kanun hükmünde olduğu ifade edilmekte “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” denmektedir. Söz konusu hüküm çerçevesinde, aşağıda kısaca bahsedilecek olan CEDAW, İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmeler ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirilmiştir. 

Uluslararası düzeyde önemli dayanaklardan birisi olan CEDAW Sözleşmesi, 1 Mart 1980 tarihinde üye ülkelerin imzasına açılmıştır. Türkiye’nin 1985 yılında onayladığı Sözleşme, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. CEDAW İhtiyari Protokolü ise 30 Temmuz 2002 tarihinde TBMM tarafından onaylanmış ve 2 Ağustos 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sözleşme ve İhtiyari Protokol ile birlikte taraf devletler, kamusal ve özel alanda kadın-erkek eşitliğini sağlamayı taahhüt etmektedirler. Yasalar yapılırken CEDAW Sözleşmesinin hükümlerine uyulması, kadın-erkek eşitliğinin uygulanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması, kısacası, yasaların CEDAW ışığında yorumlanması gerekmektedir. Ayrıca, imzacı devletler Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi’nin görüş ve önerilerinin hayata geçirilmesinin takipçisi olmayı da böylece taahhüt etmiş olmaktadırlar.

Uluslararası düzeyde bir diğer yasal dayanak, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 8 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”dir.[1] Sözleşme, kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, mağdurların korunması ve mağdurlara yardım edilmesi için politika ve tedbirler geliştirilmesini, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve bütüncül bir yaklaşım benimsemek amacıyla etkili işbirliğini sağlamaya yönelik kuruluşlar ve yasa koyuculara destek ve yardım sağlanmasını amaçlamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi hükümleri de göz önünde bulundurularak düzenlenen ve 20 Mart 2012’de yürürlüğe giren 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ulusal mevzuattaki en önemli dayanaklardan birisidir.  Kanunun Uygulama Yönetmeliği de 18 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen kanunun ve yönetmeliğin uygulanmasından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumludur.

Kanunun uygulanmasıyla bağlantılı iki önemli yönetmelik, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevleri / sığınmaevlerinin yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile illerde kurulmuş ve kurulacak olan ŞÖNİM’lerin çalışmaları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının işleyişi mevzuata bağlanmıştır. Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik ise kamu, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları tarafından açılan veya yönetilen konukevleri / sığınmaevlerinin hizmet kapsam ve standartlarını düzenlemekte, işleyişe yönelik çerçeveyi sunmaktadır. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yayınlanan 2006/17 sayılı “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” konulu Başbakanlık Genelgesi ile kadına yönelik şiddetle mücadelede karşılaşılan sorunlara ilişkin alınacak önlemler ve bunların hayata geçirilmesinden sorumlu kuruluşlar listelenmiştir.[2]

Bunların yanı sıra “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları” da uygulamaya dönük önemli bir dayanak oluşturmaktadır.[3] Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı ve kalkınma ajansları tarafından hazırlanan “bölgesel planlar” ile resmi kuruluşların ve yerel yönetimlerin kurumsal strateji ve eylem planlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

 

TEMEL İLKELER

Eylem planlarında uyulması gereken temel ilkeler aşağıdaki şekildedir:

·         Ulusal ve uluslararası alanda ilgili mevzuat, sözleşme ve üst politika belgelerine dayanmalı,

·         Çok sektörlü olmalı,

·         Koordinasyondan, izlemeden ve alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmeden sorumlu bir mekanizma içermeli,

·         Kadına yönelik şiddetin kamusal ve özel alanda ortaya çıkan her formuna/biçimine/türüne vurgu yapmalıdır.

 

MEVCUT DURUM

 

Amasya ilinde  2012 yılından itibaren  30 kapasiteli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı 1 adet konukevi / sığınmaevi hizmet vermektedir.

 

2016 tarihinde açılış onayı verilen  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi  01.09.2016 tarihinde faaliyetlerine başlamış, 02.10.2017 tarihi itibari ile de 7/24 hizmetlerini  sürdürmektedir.

 

İlimizde 10 adet Amasya Belediyesine bağlı Kültür evleri bulunmakta, Kültür evleri kadınların kültürel ve sanatsal becerileri kazanbilecekleri alanlar olup, Aile danışma hizmetini sağlamamaktaktadır.

 

 


 


EYLEM PLANI

 Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin[4] ilgili mevzuatla uyumlaştırılması

Alt Hedef 1.1. Mevcut düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konması

Faaliyetler

Koordinatör

Kurum/Kuruluş

Sorumlu

Kurum/Kuruluşlar

Zaman

Kaynak

Gösterge

1.1.1.   İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması için Valilik ve Belediyelerin, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer iç genelge yayımlaması

-    Valilik

-    Amasya Belediyesi

-    Tüm Kaymakamlıklar

-    Tüm İlçe Belediyeleri

2018-2019

 

Kurumlara yönelik çıkartılan genelge sayısı

Teknik Kurula yönelik çıkartılan Genelge sayısı

İl Koordinasyon Kuruluna yönelik çıkartılan genelge sayısı

İl Eylem Planına yönelik çıkartılan genelge sayısı

 

1.1.2. Yapılan değişikliklere ilişkin olarak ilgili birimlerin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi (bilgilendirici faaliyetler yıllık planlarda somutlaştırılacaktır)

ASPİM

-    Amasya Belediyesi ve Tüm İlçe Belediyeleri

-    ŞÖNİM

-    STK’lar

2018-2021

 

Bilgilendirmeye yönelik yapılan faaliyet sayısı

 

1.1.3. Ulusal mevzuatın yerelde uygulanmasında karşılaşılan zorlukların tespit edilmesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlık’a raporlanması (çalıştay vb. yöntemler kullanılabilir)

-    ASPİM

-    Amasya Belediyesi ve tüm İlçe Belediyeleri

-    Amasya Barosu

-    STK’lar 

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Sağlık Müdürlüğü

2018-2021

 

Bakanlıkla paylaşılan rapor sayısı

 

 

 

 

 

Hedef 2: Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak[5]

Faaliyetler

Koordinatör

Kurum/Kuruluş

Sorumlu

Kurum/Kuruluşlar

Zaman

Kaynak

Gösterge

Alt Hedef 2.1 Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum çalışanlarının kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi[6]

2.1.1. Sağlık tesislerinde çalışan sağlık, teknik, genel idari, vb. tüm hizmet sınıfında 230 personele erken yaşta evlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsel şiddet de dahil olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel ve her yıl bir kez tekrarlanmak üzere eğitim programı uygulanması

-    İl Sağlık Müdürlüğü

-    ASPİM

-    Amasya Üniversitesi

-    STK'lar

2018-2021

 

Eğitim alan sağlık sektörü personel sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

 

2.1.2.  Gelincik Merkezi, Amasya Barosu ve Adli Yardım Bürosunda görev yapan 100 avukata  toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi  konularında ve ayrıca kadına yönelik şiddetle ilgili güncel yasal düzenlemeler ve AİHM kararları hakkında özel eğitim programı uygulanması

- Amasya Barosu

-    Amasya Barosu

-    ASPİM

2018-2021

 

Eğitim alan avukat sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.3. Aile mahkemeleri sıfatı ile görev yapan uzmanlara, yazı işleri müdürlerine, zabıt kâtiplerine ve mübaşirlere yönelik olarak toplamda 35 personele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Erken Yaşta Evliliklerin Önlenmesi konularında eğitim programı uygulanması

-Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı

(kurumlar faaliyetleri bağımsız olarak yürüteceklerdir)

-    ASPİM

2018-2021

 

Eğitim alan personel sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.4. Rehber öğretmenler başta olmak üzere 300 öğretmen/okul yöneticilerine erken yaşta evlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

-    ASPİM

-    STK’lar

2018-2021

 

Eğitim alan öğretmen ve okul yöneticisi sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.5.  300 Emniyet mensubuna Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, erken yaşta evlilik konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    ASPİM

-    İlçe Emniyet Müdürlükleri

-    STK’lar

2018-2021

 

Eğitim alan emniyet personeli sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.6.  100 Jandarma personeline toplumsal Cinsiyet Eşitliği, erken yaşta evlilik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    ASPİM

-    İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı

2018-2021

 

Eğitim alan emniyet personeli sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.7. 25 İl ve ilçe İnsan Hakları Kurulu Temsilcisine, Erken Yaşta Evlilik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    Valilik

-    ASPİM

-    Kaymakamlıklar

2018-2019

 

Eğitim alan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurul Temsilcisi sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.8. 100 Belediye Çalışanına Erken Yaşta Evlilik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında çalışma alanın ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    Amasya Belediyesi

-    ASPİM

-    Amasya Belediyesi

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü

Belediyeleri

-    STK’lar

2018-2021

 

Eğitim alan Belediye personeli sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.9.  Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum/kuruluşlarda çalışan 220 personele Erken Yaşta Evlilik, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına özel eğitim programı uygulanması

-    ASPİM

 

-    Amasya Belediyesi

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü

Belediyeleri

-    STK’lar

2018-2021

 

Çocuklara ve 60 yaş üstü bireylere hizmet veren kurum/kuruluşlarda görev yapan ve bu kapsamda eğitim alan personel sayısı

 

Uygulanan eğitim programı sayısı

2.1.10. ŞÖNİM, Konukevleri/Sığınma evleri, İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliği ve sağlık kuruluşlarında doğrudan kadına yönelik şiddet alanında hizmet sunan personel, Teknik Kurul Üyeleri ve Teknik Kurulun belirlediği diğer üyelerden oluşan 60 personele Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede tükenmişliği önlemek için destek programlar ve süper vizyon[7] sağlanması için teknik becerileri geliştirebilecek eğitimler düzenlenmesi için, teknik destek sağlanması

-    ASPİM

 

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    İl Sağlık Müdürlüğü

-    Üniversite

2018-2021

 

İlgili Kurumlarda süper vizyon alan personel sayısı

 

2.1.11. 30 Teknik Kurul Üyeleri ve Teknik Kurulun belirlediği diğer üyeler tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele sağlanması için teknik becerileri geliştirecek eğitimler düzenlenmesi için, teknik destek sağlanması

-    ASPİM

-    OKA

-    Teknik Kurul Üyeleri ve bu üyelerin uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri

2018-2020

 

 

2.1.12. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi, ASP İl Müdürlüğü, İl Müftüğü, Amasya Barosundan Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet, vb. alanında eğitici havuzunun oluşturulması (2.1.11 de yer alan eğitimlere katılma, eğitici eğitimlerini almış olanlara öncelik verilir.)

-    ASPİM

 

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    İl Sağlık Müdürlüğü

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    İl Müftülüğü

-    Amasya Barosu

-    Amasya Üniversitesi

-    Teknik Kurul Üyeleri

-    Teknik Kurulun Önerdiği kişi, kurum ve kuruluş temsilcileri

2018-2019

 

Eğitici havuzunda yer alan eğitmen sayısı

2.1.13. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Yaşta Evliliklerin Engellenmesi amacıyla muhtar, kanaat önderleri ve dini önderlere toplamda 200 kişiye eğitim verilmesi (2.1.11. de yer alan eğitimlere katılma, eğitici eğitimleri almış olanlara öncelik verilir)

-    Valilik

-    ASPİM

-    İl Müftülüğü

-    İlgili Meslek Kuruluşu

-    İlgili STK’lar

2018-2021

 

Eğitim alan muhtar kanaat önderleri ve dini önderler sayısı

2.1.14. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurul üyelerine Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile İl Eylem Planı’na ilişkin yıllık planlama,  izleme ve değerlendirme, vb. süreçleri hakkında yönelik eğitim programı uygulanması

 

-    Valilik

-    ŞÖNİM

2018-2019

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ve Teknik Kurulu’nda görev yapan ve bu kapsamda eğitim alan kurum temsilcisi sayısı

2.1.15. Belediye Başkanlığına bağlı Kültür Merkezlerinde ve Milli Eğitime bağlı Halk Eğitimlerde 40 usta öğreticiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Hakları ve Erken Evlilik konularında eğitim verilmesi

-    Belediye Başkanlığı

-    İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-    ASPİM

2018-2021

 

Verilen eğitim sayısı

 

Eğitimlere katılan kişi sayısı

2.1.16.  İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında görevli 20 personele Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Mağdurla Görüşme Teknikleri ve İletişim Konusunda ihtiyaca özel eğitim düzenlenmesi

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    ASPİM

-    Amasya Üniversitesi

2018-2021

 

Verilen eğitim sayısı

 

Eğitimlere katılan kişi sayısı

2.1.17. Okul Aile Birliği ve veli toplantılarında 500 kişiye Kadına Yönelik Şiddet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadın Hakları konusunda bilgi paylaşımının sağlanması (2.1.4’te eğitim alan eğitimciler tarafından, öncelikli 2.1.11 te yer alan eğitimcilerden)

-    Milli Eğitim

-    Milli Eğitim

2018-2021

 

Yapılan eğitim toplantı sayısı

2.1.18.   Konukevlerinde/Sığınma Evlerinde kalan / kalmış olan ve çalışma yaşamına katılan kadınlara yönelik olumsuz yargı ve davranışların dönüştürülmesi için 50 İŞKUR, KOSGEB, meslek örgütleri, sendika ve özel sektör çalışanlarına yönelik eğitim verilmesi

-    ASPİM

-    Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

-    KOSGEB Müdürlüğü

-    Esnaf ve Sanatkarlar Odası

-    Ticaret ve Sanayi Odası

-    STK

-     

2018-2021

 

Eğitim alan İSKUR, KOSGEB, meslek örgütleri, sendika ve özel sektör çalışan sayısı

Alt Hedef 2.2: Kadınların kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizması ve haklar konusunda bilgilenmesi

2.2.1. İlde risk haritaları değerlendirmeleri neticesinde şiddet riski nüfusa oranla yüksek olduğu yerlerde yer alan mevcut kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları ve kadın haklarına ilişkin bilgilendirici faaliyetler yürütülmesi.[8]

 

 

 

-     Valilik

-    ASPİM

-    İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

-    İl Müftülüğü

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Amasya Belediyesi

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü

Belediyeleri

-    STK’lar

-    Jandarma Komutanlığı

2018-2021

 

Bilgilendirme amaçlı yapılan toplantı sayısı

 

Toplantıya katılan kişi sayısı

 

Dağıtımı yapılan materyal sayısı

 

 

2.2.2. Amasya Belediyesine bağlı Kültür Evlerinde ve ilçe merkezlerinde benzer hizmetler üreten merkezlerde toplamda 250 kişiye Evlilik Öncesi Eğitim, Aile İçi İletişim Kadın Hakları, Kadına Yönelik Şiddet ile ilgili Kamu Hizmetleri Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda eğitimler düzenlenmesi

-    ASPİM

-    Amasya Belediyesi

-    İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

-    ASPİM

2018-2021

 

Verilen eğitim sayısı

 

Eğitimlere katılan kişi sayısı

2.2.3.  İl ve ilçe Kur-an kurslarında 200 kursiyere Kadın Hakları, Kadına Yönelik Şiddet konusunda bilgilendirme yapılması

-    ASPİM

-    İl Müftülüğü

 

2018-2021

 

Verilen eğitim sayısı

 

Eğitimlere katılan kişi sayısı

Alt Hedef 2.3: Şiddete sıfır tolerans anlayışının erkekler başta olmak üzere tüm toplumda yaygınlaşması ve şiddet görenlere yönelik olumsuz yargıların azalması

2.3.1. 500 öğrenci ve diğer personele (ör: kantin çalışanı, hizmetli, servis şoförü gibi) yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirici seminerler düzenlenmesi (2.1.4’te eğitim alan öğretmenlerin danışmanlığında)

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    ASPİM

-    İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

-    STK’lar

2018-2021

 

İlk ve ortaöğretim okullarında verilen seminer sayısı

 

Seminerlere katılan kişi sayısı

2.3.2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda eğitim faaliyetleri ve etkinliklerinin düzenlendiği eşitlik kulüplerinin Liselerde oluşturulması (2.1.4’te eğitim alan öğretmenlerin danışmanlığında)

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Milli Eğitim Müdürlüğü

2018-2019

 

İlk ve ortaöğretim okullarında kurulan eşitlik kulübü sayısı

 

 

Kulüplerde yer alan öğrenci sayısı

 

2.3.3.  Üniversitelerde 250 öğrenciye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirici konferanslar düzenlenmesi

-        Amasya Üniversitesi

-    Amasya Üniversitesi

-    STK’lar

-    ASPİM

2018-2021

 

Üniversitelerde öğrencilere yönelik düzenlenen seminer sayısı

 

Seminerlere katılan kişi sayısı

2.3.4.   Medyadaki şiddet dilini dönüştürmek üzere 20 yerel medya çalışanlarına yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği seminerleri düzenlenmesi

-    Valilik

-    Amasya Gazeteciler Cemiyeti

-    STK’lar

2018-2021

 

Medyaya yönelik düzenlenen seminer sayısı

 

Seminerlere katılan kişi sayısı

2.3.5. Camilerde ve Cem Evlerinde dini liderlerin önderliğinde vaaz ve hutbelerin verilmesi

-    Amasya İl Müftüğü

-    ASPİM

-    İlçe Müftülükleri (Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü)

2018-2021

 

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele konusuna yer verilen hutbe sayısı

 

2.3.6.  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılarak sporcu, antrenör ve hakemlere ve Spor kulüpleri ve spor derneklerine, üye 160 kişiye Kadına Yönelik Şiddetle ilgili cezai tedbirler, Toplumsal Cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirmenin yapılması

-    İl Gençlik Spor Müdürlüğü

 

-    ASPİM

-    Spor Dernekleri

 

 

2018-2021

 

Eğitim alan sporcu, antrenör, hakem ve Spor Dernek Üyeleri sayısı

2.3.7. Cezai tedbirlere ilişkin bilgilendirme amacıyla muhtarlara, dini önderlere, kanaat önderlerine, aile ve irşat büroları, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu çalışan 70 personele yönelik seminerler düzenlemek

-    Valilik

 

-    Amasya Barosu

-    İlçe Müftülüğü (Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü)

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü

Belediyeleri

2018-2021

 

Muhtarlara, İmamlara ve Aile İrşat Bürosu çalışanlarına yönelik düzenlenen seminer sayısı

 

Seminere katılan Muhtar, İmam ve Aile İrşat Bürosu çalışan sayısı

2.3.8.  Evlilik Müracaatı gerçekleşmiş kişiler başta olmak üzere AEP kapsamında 1000 kişiye eğitim düzenlenmesi

-    ASPİM

-    ASPİM

2018-2021

 

Evlilik ö ncesi düzenlenen eğitim sayısı

 

Eğitimlere katılan kişi sayısı

2.3.9.  İl bazında Kadın, Kadına Yönelik Şiddet, Kadın Erkek Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vb. konularda basılan materyallerin basım öncesinde teknik kurul içerisinden oluşturulan kontrol mekanizmasının denetlemesinin sağlanması için komisyon oluşturulması

-    ASPİM

-    Teknik Kurul Üyeleri

2018-2019

 

Kontrol mekanizmasının oluşturulması

2.3.10. Lise ve dengi okullarda Başarılı Kadınlarla Kariyer günlerinin düzenlenmesi

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    İl ve İlçe Müdürlükleri

2018-2021

 

Düzenlenen program sayısı

Katılan öğrenci sayısı

2.3.11. Cezai tedbirlere ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla nüfusa oranla şiddet vakalarının en yoğun olduğu İl ve İlçelerdeki mahallerde toplantılar düzenlenmesi

-    Valilik

-    İl ve İlçe Belediyeler,

-    İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı

-    İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü

-    ASPİM

2018-2021

 

Belirlenen her bir ilçede gerçekleşen toplantı sayısı

 

Toplam katılımcı sayısı

2.3.12.  Ortaokul ve liselerde rehberlik saatinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin konu olarak ele alınması

-    Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Milli Eğitim Müdürlüğü

2018-2021

 

Verilen ders saati

2.3.13. 50 toplu taşıma sürücüsüne Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Erken Evlilik konusunda temel düzeyde düzenli eğitimler verilmesi.

-    Amasya Belediyesi

-    Özel Halk Otobüsü kooperatifi

2018-2021

 

Eğitim almış toplu taşıma sürücüsü sayısı

 

Toplu taşıma sürücülerine verilen eğitim sayısı ve eğitim süresi

2.3.14. Çiftçi eğitimlerinde M.E.B. modüler programına en az 2 ders Kadın Hakları, 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirici eğitimlerin konulması, 100 Çiftçinin bu kapsamda eğitiminin sağlanması

-    Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

-    ASPİM

-    GTHİM

2018-2021

 

Düzenlenen eğitim sayısı

Eğitim alan kişi sayısı

 

Hedef 3: Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi

 

Faaliyetler

Koordinatör

Kurum/Kuruluş

Sorumlu

Kurum/Kuruluşlar

Zaman

Kaynak

Gösterge

Alt Hedef 3.1: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli güvenli barınma altyapısının (sığınmaevleri, konuk evleri, alternatif güvenli barınma yerleri[9]) asgari standartlarda oluşturulması ve etkin biçimde faaliyet göstermesi

3.1.1. Amasya Belediyesini 100.000 nüfusunu geçmesi göz önüne alınarak barınma imkânı sağlanan ASPİM kuruluşunun kapasitesinin yeterli görülmesi ön görülerek kapasitesinin arttırılması, fiziksel koşullarının iyileştirilmesi için destek sağlanması

 

Amasya Belediyesi

-    ASPİM

2018-2021

 

Belediye Tarafından Sağlanan Destek Miktarları

3.1.2. 12 yaş üstü oğlan çocuğu bulunan kadınlar gibi konukevi / sığınma evinde kalamayan kadınlara ve kira desteği sağlanamayan kadınlara kamu misafirhanelerinden faydalanmaları için imkan sağlanması

-    Valilik

 

-    ASPİM

-    SYDV

-    Tüm Belediyeler

-    Kamu  Kurum Kuruluşları

2018-2021

Vakfın mali imkanları çerçevesinde ve Mütevelli Heyet Kararı ile gerekli destek sağlanmaya çalışılacaktır.

Kira desteği sağlanan kadın sayısı

 

Misafirhanelerden faydalanan kadın sayısı

Alt Hedef 3.2: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışma hizmetlerine ilişkin altyapının oluşturulması/iyileştirilmesi

3.2.1. Amasya merkez ve ilçelerde Belediyelere bağlı Aile Danışma Merkezlerinin açılması bu merkezlerin oluşturulacak genelge çerçevesinde hizmet yürütmesinin sağlanması (1.1.1 de yer alan oluşturulacak genelge çerçevesinde işlemlerini yürütürler)-

 

 

-    Valilik

İl ve İlçe Belediyeler

2018-2019

 

Belirtilen her bir ilçede yeni açılan kadın danışma merkezi sayısı

3.2.2. Amasya Belediyesi Kültür Evlerin Kadın Danışma Merkezi Statüsünde hizmet verebilmesi Amasya merkez ve ilçelerde açılacak olan Kadın Danışma Merkezlerinde en az bir Psikolog, bir Sosyolog, bir Sosyal Hizmet Uzmanı ve bir Çocuk Gelişim Uzmanı istihdam edilmesi ve ihtiyaca göre sayının artırılması

-    Valilik

İl ve İlçe Belediyeler

2018-2019

 

Açılan yeni danışma merkezi sayısı

3.2.3. Barolar tarafından danışma hattının sağlanması, hukuki desteklerin artırılması ve hukuki destek hattının 7/24 hizmet verir şekilde çalıştırılması

BARO

-    BARO

2018-2021

 

Açılan hattın işlerliği hakkında arayan ve hizmet alan sayısı

Alt Hedef 3.3: Kadına yönelik şiddetle mücadele için gerekli danışmanlık ve barınma desteğinin farklı ihtiyaçlara özen gösteren bir çerçevede sunulması (ihtisaslaşmış hizmet sunumu)

3.3.1.Farsça ve Arapça dillerinde yazılı ve sözlü çeviri desteği verebilecek meslek gruplarının yeterli sayıda İl Göç İdaresinde istihdam edilmesi ve bu personelin 7/24 çalışma esasın uygun çalışmasının desteklenmesi, ihtiyaç halinde Amasya ilinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda hizmet veren diğer kurumlarda (ŞÖNİM, Jandarma, Emniyet vb…) görevlendirilmesi

-    İl Göç İdaresi

 

-    İl Göç İdaresi

2018-2019

 

İstihdam edilen tercüman sayısı ve hizmet verdikleri diller

Alt Hedef 3.4: Şiddet gören ve tekrar görme riski olan kadınların güçlenmesi

3.4.1. Konukevi/sığınmaevinde kalan ya da ŞÖNİM veya Danışma Merkezine başvuran kadınlar için grup çalışmaları ve bireysel görüşmeler yapılması Konukevi/Sığınmaevi sonrası şiddet uygulayan ile birlikte yaşamak için kurumdan ayrılışını yapan kadınlar için danışma hizmetlerinin standartlaşmasının sağlanması

 

-    ASPİM

 

-    Valilik

-    ŞÖNİM

 

2018-2019

 

Uygulanan psiko-sosyal destek programı sayısı

 

Psiko-sosyal destek programlarından yararlanan kişi sayısı

 

3.4.2.Konukevlerinde/sığınmaevlerinde/alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı eğitim kurumlarında kendi eğitimine devam etme talebinin gerekli güvenlik koşulları sağlanarak yerine getirilmesi

-    ASPİM

 

-    Valilik

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    İlgili Üniversiteler

 

2018-2021

 

Konukevlerinde/ sığınmaevlerinde /alternatif barınma yerlerinde kalan kadınlar arasında örgün eğitime/ yükseköğrenime devam etme talebi karşılanan kadın sayısı

3.4.3.Konukevlerinde/sığınmaevlerind/alternatif barınma yerlerinde kalan veya geçici koruma altındaki kadınların çocuklarının ASP İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve belediyelere bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından  (kreş, anaokulu ve ana sınıfı) ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü’ne bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarından ücretsiz olarak ve gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması [10]

-    ASPİM

 

-    Valilik

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Okul öncesi eğitim kurumları  (kreş, anaokulu ve ana sınıfı) bulunan belediyeler

2018-2021

 

Ücretsiz olarak yararlanılabilen kreş, anaokulu ve anasınıfı sayısı

 

Kreş, anaokulu ve anasınıfından ücretsiz olarak yararlanan çocuk sayısı

 

Okul öncesi ile ilk ve orta öğrenimden kurumlardan ücretsiz

yararlanan çocuk sayısı

3.4.4.Konukevlerinde/sığınmaevlerind/alternatif barınma yerlerinde kalan kadınların çocuklarının il müdürlükleri ve belediyeler tarafından düzenlenen hobi, spor ve eğitim kurslarından öncelikli ve ücretsiz olarak, gizlilik esaslarına özen gösterilerek yararlanmalarının sağlanması, ihtiyaç duyulan malzemenin ücretsiz temininin sağlanması

-    ASPİM

 

-    İl Gençlik Spor Müdürlüğü

-    Halk Eğitim Merkezleri

 

2018-2019

 

Ücretsiz hobi, spor ve eğitim kursu hizmetini sunan kurum sayısı

 

 

İlgili kurumların kurslarından yararlanan çocuk sayısı

3.4.5. Şiddet gören kadınlara hukuksal destek vermek üzere ŞÖNİM’de, kadın danışma merkezlerinde ve sığınmaevlerinde/ konukevlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yetkin avukat desteği sağlanması [11]

-    ASPİM

-    Amasya Barosu

-    Merzifon, Suluova, Göynücek, Gümüşhacıköy, Taşova ve Hamamözü

Belediyeleri ve konukevi/ sığınmaevi ve kadın danışma merkezi açacak diğer belediyeler

2018-2021

 

İlgili kurumlarda destek hizmeti sunan avukat sayısı

 

İlgili kurumlarda sunulan avukat hizmetinden yararlanan kadın sayısı

 

3.4.6. Kadına yönelik şiddet davalarının ayrıştırılmış veri tutularak izlenmesi ve raporlanması

-    ASPİM

-    Amasya Barosu

2018-2021

 

İzlenen dava sayısı

Hazırlanan rapor sayısı

3.4.7.Şiddet vakalarında, şiddete uğrayan kadına tüm adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma esnasında talep edilmesi halinde -geçici koruma kararı olan kadınlar öncelikli olmak üzere gizlilik esasına dikkat edilerek güvenlik desteği verilmesi

-    ASPİM

 

-    ŞÖNİM

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Jandarma Müdürlüğü

-    İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

-     

2018-2021

 

Güvenlik desteği sağlanan kadınların bu desteği talep eden kadın sayısına oranı

3.4.8. Konukevi / sığınmaevi / alternatif barınma yerinden ayrılan/ ayrılacak kadınlara başta Belediye kadroları olmak üzere iş bulma desteği sağlanması ve Belediye stratejik planında da belirtilmesi

-    ASPİM

 

-    İl ve İlçe Belediyeler

-    İŞKUR İl Müdürlüğü

-    Amasya Ticaret Odası

2018-2021

 

 

İşe yerleştirilen kadın sayısı

 

İşe yerleştirilen kadınların işe yerleştirmeyi talep eden kadınların sayısına oranı

 

Stratejik planında /performans programında kota uygulamasına yer veren belediye sayısı

3.4.9. Bağımsız yaşama geçen kadınlara eşya desteğinin (sistematik olarak) sağlanması, söz konusu hizmetin en seri vasıtalar ile gerekli genelgeler çerçevesinde kurumsal işbirliğine dayandırılması ve tüm süreçte kimlik bilgilerinin gizliliğine dikkat edilmesi

-    ASPİM

-    İl ve İlçe SYDV’ları

 

2018-2021

Vakfın mali imkanları çerçevesinde ve Mütevelli Heyet Kararı ile gerekli destek sağlanmaya çalışılacaktır.

Eşya desteği hizmetinden yararlanan kadın sayısı

 

Eşya Desteği hizmetinden yararlanan kadınların bu hizmeti  talep eden kadınlara oranı

3.4.10.Konukevi/sığınmaevi/alternatif barınma yerinden ayrılan/ ayrılacak kadınlara kira yardımı yapılması   

-    ASPİM

-    İl ve İlçe Belediyeler

-    İl ve İlçe

-     SYDV’ları

2018-2021

 

Kira yardımı yapılan kadın sayısı

 

Kira yardımının ihtiyacı karşılama oranı

 

 

3.4.11. Şiddet görmüş (duygusal / fiziksel / cinsel) kadınlara yönelik kriz merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde İstanbul Sözleşmesi standartları ile uygun, cinsel şiddeti de içerecek, hizmet sunumunun sağlanması”

-    ASPİM

 

-    Amasya İl Sağlık Md.

-    İlgili Belediyeler

-    STK’lar

 

2018-2019

 

Kurulan cinsel şiddet kriz merkezi sayısı

3.4.12. Kadınlara, iş kurmaya yönelik girişimcilik eğitimlerinde ve  vasıflı istihdam sağlayacak, eğitimler verilirken  kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet konularında da eğitimler düzenlenmesi

 

-    İŞKUR

-        ASPİM

-        İlgili kurumlar

2018-2021

 

verilen eğitim sayısı

katılan kişi sayısı

3.4.13. Şiddet görmüş kadınların adli işlem süreçlerinde ve barınma ihtiyaçları karşılanma süresince sağlık imkânlarından; öncelikli olarak faydalanmaları ve  öncelik sağlanma süreçlerinde de Sağlık birimlerinde özel bekleme alanlarının oluşturulması

-    İl Sağlık Müdürlüğü

İl ve İlçe Hastaneleri

2018-2021

 

Açılan özel alan sayısı

Alt Hedef 3.5: Kentin kadınlar için daha güvenli hale getirilmesi

3.5.1. Toplu taşıma araçlarında kamera sisteminin oluşturulması, var olan kamera sisteminin iyileştirilmesi

 

-    Amasya Belediyesi

 

-    Özel Halk otobüs işletmesi

2018-2019

 

Etkin kamera sistemi kullanılan toplum taşım aracı sayısı

3.5.2. Üniversite öğrencilerinin akşam saatleri de üniversite ile yurt arasında sefer sayısının, sıklığının, saatlerinin artırılması, gece otobüsü uygulaması ve güzergâh düzenlemesi yapılması, ikinci öğretime devam eden öğrencilerin eğitim saatlerinin yaz ve kış olarak düzenlenmesi

-    Amasya Üniversitesi

-     Amasya Üniversitesi

-    Kredi Yurtlar Müdürlüğü

2018-2021

 

 

İhtiyaca göre artan sefer / güzergâh sayısı

 

3.5.3. Alt-üst geçitler, duraklar, parklar, otoparklar ve sokaklarda yeterli düzeyde aydınlatma sağlanması; aydınlatmanın az olduğu yerlerin tespiti ve iyileştirme çalışmaları yapılması

-    Belediye Başkanlıkları

-    İl ve İlçe Belediyeler

2018-2019

 

 

 

 

Aydınlatılması yapılmış alt-üst geçit, durak, park, otopark ve sokak sayısı

 

3.5.4. Özellikle içinde çocuk parkları da bulunan ve kadınların sıkça kullandıkları parklarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına ve çocuğa yönelik şiddet ile istismar konularında eğitimli güvenlik personeli bulundurulması, personele düzenli eğitimler sağlanması

-    Belediye Başkanlıkları

-    ASPİM

-    İl ve İlçe Belediyeleri

2018-2021

 

Belirlenen parklarda görevlendirilen eğitimli güvenlik personeli sayısı

 

Personele verilen eğitim sayısı

 

3.5.5.  Belediye otobüslerinin 22.00 dan sonra özellikle kadınların iniş ve binişlerinde durak gözetmeksizin biniş ve inişinin sağlanması

-    Belediye Başkanlığı

-    İl ve İlçe Belediye Başkanlığı

2018-2021

 

Uygulamanın duyurulması

Uygulamanın hayata geçirilmesi

3.5.6. Üniversite ve Yurtlara yakınların yerlerde ıssız ve ışıklandırılması yetersiz alanların ışıklandırma sisteminin güçlendirilmesi

-    Amasya Üniversitesi

-    Amasya Üniversitesi

2018-2021

 

 

Hedef4:  İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi

 

Faaliyetler

Koordinatör

Kurum/Kuruluş

Sorumlu

Kurum/Kuruluşlar

Zaman

Kaynak

Gösterge

Alt Hedef 4.1: İl genelinde farklı kurumlar arasında sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması [12]

4.1.1. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hizmet sunan kurumlar arasında şiddet vakalarında kadınların sağlık, güvenlik, adli destek ve barınma hizmetlerine acil ve etkin erişimlerinin sağlanması, özel eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinden yararlanmalarının sağlanması, muayene sırasında öncelik tanınması ve yönlendirilen kurumlara ulaşımlarının sağlanması amacıyla protokoller yapılması.

-    Valilik

-    ASPİM

-     İl ve İlçe  Belediyeleri

-    İl Emniyet Müdürlüğü

-    İl Jandarma Komutanlığı

-    İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    İl Sağlık Müdürlüğü

-    Amasya Barosu

2018-2021

 

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

4.1.2.  Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Md. arasında öğretmelerin; farkındalık kazanma ve bilgilenme amacıyla çalışmalar yapılması; gizli kayıt kontenjan vb. konularda uygulamaların etkin biçimde sürdürülmesi için işbirliği protokolü yapılması

-        ASPİM

-        İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-        İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 

2018-2021

 

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

4.1.3. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınmaevlerinden/ konukevlerinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek kurslarında öncelik verilmesi ve verilen Eğitimlerde Kadına Yönelik Şiddet Kadın Hakları konusunda eğitimlerin dahil edilmesi, İŞKUR tarafından iş arama becerileri eğitimi içeriğine Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitiminin dahil edilmesi için ASP İl Müdürlüğü, İŞKUR ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması devamının ve takibinin sağlanması

-    ASPİM

-    İŞKUR İl Müdürlüğü

-    İl ve İlçe Belediyeler

2018-2019

 

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

4.1.4. ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya konukevlerinden/ sığınmaevlerinden yönlendirilen kadınlara Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki işyerlerindeki istihdam olanaklarından öncelikli yararlanmaları için ASP İl Müdürlüğü, OSB yönetimi ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması

-    ASPİM

-    İl ve İlçe Belediyeleri

-    İŞKUR

-    OSB Yönetimleri

2018-2019

 

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

4.1.5. Konukevi/sığınma evinde kalan kadınların ve tedbir kararı olan çocuklara Rehberlik Ve Araştırma Merkezinin Psiko-Sosyal destek sağlaması hususunda  protokol imzalanması. 

-    ASPİM

-    İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-    Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 

2018-2019

 

İlgili kurumlar arasında imzalanan protokol (Var/Yok)

4.1.6. Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın hakları Konusunda, girişimcilik eğitimiyle birlikte eğitim verilmesiyle ilgili protokol imzalanması

-    ASPİM

-    KOSGEB

-    İŞKUR

-    Ticaret ve Sanayi odaları

-    Esnaf ve Sanatkarlar Odası

-    Belediyeler

-    Amasya Üniversitesi

-    Kaymakamlıklar

2018-2021

 

Yapılan eğitim sayısı

Katılan kursiyer sayısı

4.1.7  Her türlü şiddete maruz kalmış kadın ve çocukların  belirlenen program dahilinde Öncelikle 2.1.11 de teknik destek almış kişilerce Psiko-sosyal destek sağlanması için çalışma programları oluşturulmasına ve çalışma programlarının uygulanmasına ilişkin protokol imzalanması

-    ASPİM

-    ASPİM

-    Amasya Üniversitesi

-    Milli Eğitim Müdürlüğü (Rehberlik Araştırma Merkezi)

2018-2021

 

İlgili kurumlar ile protokol sayısı

4.1.8 İlimiz nüfusunun 100.000 i geçmesi ile kanunen kadın konuk evi açma sorumluluğu bulunan il merkez belediyesi ile ilimiz bünyesinde barınma ihtiyacında yeterli kapasiteli barınma yerinin genel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda protokol imzalanması

-    ASPİM

-    Amasya Belediyesi

-    ASPİM

2018-2021

 

İlgili kurumlar ile protokol sayısı

Alt Hedef 4.2: İlçe düzeyinde veri toplamak amacı ile sürekli ve etkin işbirliği kanallarının oluşturulması

4.2.1. 6284 Sayılı Kanun kapsamında Aile İçi Şiddet Formlarının belirtilen saatte ŞÖNİM’e aktarılması

-    ASPİM

 

-    İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı

-    İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü

2018-2021

 

Gönderilen AİŞF sayısı ile vaka sayısının karşılaştırılması

 

 PLAN YÖNETİMİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi İl Eylem Planı’nın yönetimine ilişkin sorumluluk Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’na ve bu Komisyon altında toplanan Teknik Kurul’a aittir.

Komisyon’un üyeleri ile çalışma usul ve esasları ŞÖNİM Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Komsiyonun görevleri şu şekilde tanımlanmıştır: [13]

·         ŞÖNİM ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Kanun kapsamında verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,

·         İldeki şiddet alanında çalışan tüm kurumlar tarafından toplanan verileri değerlendirerek, ilde şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,

·         Uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi ve müdahalenin etkinliğinin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak, 

·         ŞÖNİM ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen çözüm önerilerini değerlendirmek, 

·         Komisyon tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile alınan kararları izlemek ve bunların takibini yapmak.

 

Komisyon, ŞÖNİM Yönetmeliği’nden belirlenen görevlerin yanısıra il eylem planlarının etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla planın yönetimine ilişkin aşağıdaki görevleri yerine getirir:

·         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Teknik Kurulunu oluşturur.

·         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nı onaylar ve duyurur.

·         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'na bağlı olarak yıllık faaliyet planlarını onaylar ve duyurur.

·         Planın uygulanmasında kurumlar arası eşgüdümü sağlar.

·         Planın uygulanmasına ilişkin olarak ilerlemeyi değerlendirir ve duyurur.

·         Plana ilişkin değişiklik önergelerini değerlendirir ve gerekli plan değişikliklerine ilişkin süreci yürütür.

·         Uygulamadaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini değerlendirir ve gerekli tedbirleri alır.

·         Gerekli durumlarda alt komisyonlar / çalışma grupları oluşturur.

·         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı’nın hazırlanması ve uygulanmasında ilgili paydaşların etkin katılımını sağlayacak tedbirleri alır (ön bilgi verme, zamanında bilgilendirme, geri bildirim isteme, vb.).

 


 

Teknik Kurul

Teknik Kurul; asgari olarak ilgili yerel yönetimin, merkezi yönetimin taşra teşkilatının, sivil toplum kuruluşlarının, baroların ve üniversitelerin temsilcilerinden oluşur. İldeki ihtiyaca göre Teknik Kurul’a odalar, birlikler ve meslek örgütleri ve özel sektörün temsilcileri dâhil edilebilir. Teknik Kurul’da cinsiyet dengesi gözetilerek her kurumdan bir asil ve bir yedek sorumlu belirler.

Teknik Kurul, Komisyon’un çalışmalarını desteklemek üzere aşağıdaki görevleri yerine getirir:

·         Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nın ve yıllık faaliyet planlarının taslaklarını hazırlar ve onay için Komisyon'a sunar.

·         Yıllık faaliyet planlarının uygulanmasında izleme ve eşgüdümü sağlar.

·         Planın uygulanmasına ilişkin olarak ilerlemeyi raporlar ve Komisyon’a sunar.

·         Yıllık faaliyet planlarında faaliyet düzeyinde yapılan değişiklik önergelerini değerlendirir ve onaylar. Eylem Planı ve yıllık faaliyet planlarında hedef ve alt hedef düzeyinde yapılan değişiklik önergelerini değerlendirir ve onay için Komisyon'a sunar.

·         Eylem Planı’nın son yılına ait faaliyet planı hazırlanırken, bir sonraki eylem planın üretilmesi için gerekli faaliyetleri aynı şablonu kullanarak hazırlar ve yıllık plana ekler.

·         Gerekli durumlarda alt komisyonlar / çalışma grupları oluşturur.

·         Uygulamadaki sorunları tespit eder ve çözüm önerilerini Komisyon’a iletir.

 

Teknik Kurul, dört ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Sekretaryası ŞÖNİM tarafından yürütülür. İhtiyaç duyulması halinde Valilik tarafından işgücü ve kaynak desteği sağlanır.

Üye kuruluşların Teknik Kurul’a atayacağı temsilcilerin (kadına yönelik şiddetle mücadele kurum sorumlusu) aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir:

·         Kuruluşta en az bir yıldır çalışıyor olmak

·         Tercihen kadına yönelik şiddet, kadın hizmetleri, çocuk hizmetleri vb. birimlerde görev alıyor olmak veya geçmişte bu gibi birimlerde görev almış olmak

·         Tercihen toplumsal cinsiyet eşitliği ve daha özelde kadına yönelik şiddet konusunda -örgün veya yaygın- eğitim almış olmak

·         Tercihen stratejik planlama, izleme, değerlendirme ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak

Görevlendirme en az bir yıl süreyle yapılır. Görevlendirmede devamlılığın esas olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kurum sorumlusunun çalışmaları için gerekli kaynak (malzeme, ekipman, lojistik, bütçe vb.) temsil edilen kurum/kuruluş tarafından sağlanır. Kurum/kuruluş sorumlularının görev ve sorumlulukları şunlardır:

·         Bağlı oldukları kurum/kuruluş adına Teknik Kurul toplantılarına katılarak bilgi ve görüş sunarlar.

·         Eylem Planı ile bağlı oldukları kuruluşun kurumsal plan ve uygulamaları arasında karşılıklı bağlantıyı sağlarlar.

·         Bağlı oldukları kurum/kuruluşun Eylem Planı’nda üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde uygulamaları takip ederler, kurum/kuruluşun yöneticilerine gerekli bilgilendirmeyi yaparlar ve varsa sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütürler.

·         Bağlı bulundukları kurum/kuruluşun cinsiyete göre ayrıştırılmış veri toplamasını sağlarlar ve talep halinde ŞÖNİM’e sunarlar.

·         Bağlı oldukları kurum/kuruluşun dönemsel faaliyet raporlarını (4 ayda bir) hazırlayarak ŞÖNİM’e sunarlar.

·         Bağlı oldukları kurum/kuruluşun Eylem Planı’nda üstlendiği sorumluluklar çerçevesinde varsa Eylem Planı’na ilişkin değişiklik önerilerini Teknik Kurul’da görüşülmek üzere ŞÖNİM’e sunarlar.

 

Gündem teklifleri için davet, ŞÖNİM tarafından toplantı tarihinden en az 30 gün önce Teknik Kurul üyelerine gönderilir. Üyeler, gündem önerilerini toplantı tarihinden en az 15 gün önce ŞÖNİM’e iletirler. Nihai gündem ŞÖNİM tarafından toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere iletilir.

Üye kuruluşların önerisi üzerine toplantılara üye olmayan uzman/ilgili kişi ve kuruluşlar toplantı gündemi çerçevesinde görüş ve önerilerine başvurulmak üzere davet edilebilir.

Teknik Kurul, aşağıdaki şekilde karar alır:

1.      Kararlar oy çokluğu ile alınır.

2.      Her kuruluşun bir oy hakkı vardır.

3.      Başka bir kuruluş adına vekaleten oy kullanılamaz.

4.      Eylem planının ve yıllık faaliyet planlarının onay ve değişikliğine ilişkin kararlar için en az toplam üye sayısının salt çoğunluğunun onayı gerekir.

5.      Oylamadan önce, karar alınacak konuya ilişkin görüş belirtmek isteyen üyelerin görüşleri alınır.

6.      Kararlara itirazı olan üyelerin gerekçelerini ifade etmelerine olanak verilir, bunlar karar altına özet olarak kaydedilir.

7.      Varsa koşullu onay veren üyelerin şerhleri de aynı şekilde kayıt altına alınır.

8.      Toplantıya katılmayan üyelerin mazeretleri toplantı tutanağında belirtilir.

9.      Üç defa üst üste toplantılara mazeretsiz katılmayan kurum / kuruluş sorumlularına üyeliğe ilişkin sorumlulukların yerine getirilmesi hususu Valilik tarafından sözlü ya da yazılı olarak hatırlatılır.

10.  Toplantı tutanakları, yapılan tartışmaların özetini ve alınan kararları içerecek şekilde hazırlanır, sunulan rapor ve diğer belgelerle birlikte toplantıyı takip eden en geç 15 gün içerisinde ŞÖNİM tarafından üye kuruluşlara gönderilir.

 

Teknik Kurula Üyelik:

 

Aşağıda yer alan kurum ve kuruluşlar Teknik Kurulun üyesidir:

Kamu

 

Ø  Kamu Kurumları Taşra Teşkilatı

 

·         Amasya Valiliği

·         İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

·         Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

·         İl Emniyet Müdürlüğü

·         İl Jandarma Komutanlığı

·         İl Sağlık Müdürlüğü

·         İl Milli Eğitim Müdürlüğü

·         Göç İdaresi İl Müdürlüğü

·         İl Müftülüğü

·         Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

·         Amasya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

·         Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

·         Gıda tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

 

 

Ø  Yerel Yönetim

 

·         Amasya Belediyesi

·         İlçe Belediyeleri

 

Ø  Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet sunan kurum/kuruluşlar

·         ŞÖNİM

·         K.K.E

Baro

 

·         Amasya Barosu

Sivil Toplum

 

·         Kadına yönelik şiddetle mücadele alanında faaliyet gösteren ve Valilik tarafından belirlenecek STK’lar

Diğer

 

·         Amasya Üniversitesi

·         Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

·         KOSGEB

Eylem Planı’nın hedef, alt hedef ve faaliyetleri çerçevesinde ilde faaliyet gösteren ancak yukarıda sayılmayan diğer kuruluşlar ile çalışma bölgesi ili kapsayan bölgesel kuruluşlar Teknik Kurul’a üye olabilirler.

Üyelik başvurusu resmi bir yazıyla ŞÖNİM’e iletilir. Yazıda başvuran kuruluşun amacı, yaptığı çalışmalar, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurumsal plan ve politikaları ile Teknik Kurul’a yapabileceği katkılar açıklanır. Başvuruya destekleyici belgeler eklenebilir.

Üyelik başvuruları Teknik Kurul toplantısında karara bağlanır. En yakın Teknik Kurul toplantısından 15 gün öncesine kadar yapılmış olan üyelik başvuruları toplantı gündemine alınır ve üyelik başvuruları toplantı gündemi ekinde Teknik Kurul üyelerine iletilir.

Üyelik başvurusu ile ilgili karar, toplantıyı takip eden 15 gün içinde başvuru sahibine resmi yazı ile gerekçeli olarak bildirilir.

 

Yıllık Faaliyet Planlaması

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı, yıllık faaliyet planları yoluyla hayata geçirilir. 

Bir sonraki yıla ait faaliyet planı taslakları, teknik kurul tarafından devam eden yılın Mayıs ayı içinde hazırlanır. Yıllık faaliyet planı hazırlanırken aşağıdaki veriler dikkate alınarak devam eden yılın Mayıs ayı içinde hazırlanır:

·         Devam eden yıla ait faaliyet planında Nisan ayı sonuna kadar raporlanan gerçekleşme

·         Devam eden yıla ait faaliyet planında Mayıs-Aralık dönemine ilişkin öngörülen gerçekleşme

·         Eylem Planı’nda bir sonraki yıla ait öngörülen hedef, alt hedef ve faaliyetler

Kurum sorumlusu, yıllık plan taslaklarını hazırlamak için EK’te sunulan yıllık faaliyet planı şablonunu kullanırlar.

Hazırlanan taslaklar en geç Mayıs ayı sonunda ŞÖNİM’e iletilir. ŞÖNİM tüm taslakları tek bir yıllık faaliyet planı şablonunda birleştirerek bir sonraki yıla ait yıllık faaliyet plan taslağını oluşturur ve Teknik Kurul üyelerine gönderir.

Teknik Kurul en geç Haziran ayının ikinci haftasında toplanarak yıllık faaliyet plan taslağını yukarıda sıralanan veriler çerçevesinde değerlendirir. Gerekli değişiklikleri yaparak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'nun görüş ve onayına sunar.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu en geç Haziran ayının son haftasında toplanarak yıllık faaliyet plan taslağını görüşür ve onaylar.

Onaylanan yıllık faaliyet planı, bir sonraki yıla ait bütçe görüşmelerinde gerekli kaynak tahsisinin yapılması için Temmuz ayının ilk haftası içinde Belediye Meclisi ve -varsa- İl Genel Meclisi’ne sunulur. Aynı şekilde Eylem Planı’nda koordinatör veya sorumlu kurum/kuruluş olarak yer alan kurum/kuruluşlar da onaylanan yıllık faaliyet planını, bir sonraki yıla ait bütçede gerekli kaynak tahsisinin yapılması için bağlı bulundukları bakanlıklara iletirler.

Teknik Kurul, en geç Aralık ayının ikinci haftası içinde toplanır ve o yıla ait gerçekleşmeleri dikkate alarak yıllık faaliyet planında değişiklik ihtiyacı olup olmadığını görüşür. Varsa hedef ve alt hedef düzeyinde değişiklikler Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun onayına sunulur. Komisyon en geç Aralık ayının son haftası içinde toplanarak hedef ve alt hedef düzeyindeki değişiklikleri karara bağlar. Revize edilen yıllık faaliyet planı Valilik internet sitesinde halka açık olarak yayımlanır.

Yukarıda sunulan çerçevede yıllık faaliyet planı hazırlama süreci için takvim aşağıda verilmiştir:

 

 

 

 

 

 

Yıllık Faaliyet Planı Hazırlama Süreci

Devam Eden Yıl

May.

Haz.

Tem.

Ağu.

Eyl.

Eki.

Kas.

Ara.

Kurumsal yıllık faaliyet plan taslaklarının koordinatör kurum/kuruluş temsilcileri tarafından hazırlanması

X

 

 

 

 

 

 

 

ŞÖNİM’in taslakları birleştirerek yıllık faaliyet planı taslağını oluşturması

 

X

 

 

 

 

 

 

Teknik Kurulun toplanarak yıllık faaliyet planı taslağını görüşmesi

 

X

 

 

 

 

 

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun toplanarak yıllık faaliyet planı taslağını görüşmesi ve onaylaması

 

X

 

 

 

 

 

 

Onaylanan yıllık planın Belediye Meclisi'ne ve –varsa- İl Genel Meclisi’ne iletilmesi

 

 

X

 

 

 

 

 

Onaylanan yıllık planın Eylem Planı’nda yer alan kurum/kuruluşlar tarafından bağlı bulundukları bakanlıklara iletilmesi

 

 

 

X

X

 

 

 

Yıllık planın Belediye Meclisi ve –varsa- İl Genel Meclisi'nde görüşülerek kaynak tahsisinin yapılması

 

 

 

 

X

X

X

X

Teknik Kurul’un toplanarak değişiklik ihtiyacını görüşmesi

 

 

 

 

 

 

 

X

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun toplanarak hedef ve alt hedef düzeyindeki değişiklik ihtiyacını görüşmesi

 

 

 

 

 

 

 

X

Revize edilen yıllık planın Valilik internet sitesin halka açık olarak yayımlanması

 

 

 

 

 

 

 

X

 


 

Yeni Eylem Planı Hazırlama Süreci

Mevcut Eylem Planı’nın son yılı içinde bir sonraki beş yıllık döneme ait eylem planı hazırlanır. Eylem Planı’nın son yılına ait yıllık faaliyet planı hazırlanırken, Teknik Kurul bir sonraki eylem planın üretilmesi için gerekli faaliyetleri yıllık plana ekler.

Yeni Eylem Planı’nın ilk yılına ait faaliyet planının hazırlanabilmesi için Mayıs ayına kadar yeni Eylem Planı’nın tamamlanması gerekir (bkz. “Yıllık Faaliyet Planlaması”).

Teknik Kurul bir önceki yılın Mayıs ayında toplanarak, yeni Eylem Planı’nın üretilmesine yönelik faaliyetleri hazırlar ve son yılın yıllık faaliyet planına eklenmek üzere ŞÖNİM’e sunar. Yaz döneminde yeni Eylem Planı hazırlama sürecine katılım azalabileceğinden, yeni Eylem Planı’nın en geç Nisan ayı sonuna kadar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanacağı şekilde bir faaliyet planlaması yapmak yararlı olacaktır. Böylece Mayıs ayında yeni Eylem Planı’nın ilk yılı için yıllık faaliyet planı hazırlama süreci başlatılabilir.

Yukarıda sunulan çerçevede yeni Eylem Planı’nın hazırlanması süreci için takvim aşağıda verilmiştir:

Yeni Eylem Planı’nın Hazırlanması Aşamaları

Mevcut Eylem Planı’nın sondan

önceki yılı

Mevcut Eylem Planı’nın son yılı

(Yeni Eylem Planı’nın hazırlandığı yıl)

May

Haz

Tem

Ağu

Eyl

Eki

Kas

Ara

Oca

Şub

Mar

Nis

May

Ara

Teknik Kurul’un yeni Eylem Planı’nın hazırlanmasına ilişkin faaliyetleri sunması

X

 

 

 

 

 

 

Yeni Eylem Planı’nın hazırlanması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanması

 

 

X

X

X

X

 

Yeni Eylem Planı’nın ilk yılı için faaliyet planının hazırlanması

 

 

 

 

 

 

X

 


İzleme ve Değerlendirme

İzleme Planı

Gösterge

Doğrulama Kaynağı

İzleme Sıklığı

Koordinatör Kurum/Kuruluş

Sorumlu Kurum/Kuruluşlar

Gösterge Değerleri

İlk Değer

Son İzleme Tarihi ve Ölçülen Değer

Sonraki İzleme Tarihi ve Beklenen Değer

Hedef değer

Hedef 1: (Eylem Planı’nda tanımlanan hedef)

Alt Hedef 1.1: (Eylem Planı’nda tanımlanan alt hedef)

(Eylem Planı’nda tanımlanan gösterge)

(Göstergenin doğrulanacağı bilgi kaynağı)

(Göstergenin ne sıklıkta izleneceği / ölçüleceği)

(İzleme / ölçme işini koordine edecek taraf)

(İzleme / ölçme işini gerçekleştirecek taraflar)

(Eylem Planı başındaki değer)

 

 

(Eylem Planı sonunda beklenen değer)

ÖRNEK

Hedef 1: Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması

Alt Hedef 1.1: Mevcut düzenlemelerin İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanunla uyumlu hale getirilmesi ve uyumun güçlendirilmesi için yeni düzenlemelerin uygulamaya konması

1.1.1. [...] genelgesi uyumlu hale getirildi

-     İlgili genelge

-     Alınan görüşler ve genelgeye yansımalarına ilişkin rapor

G/D

Valilik

[…]

G/D

G/D

G/D

G/D

1.1.2. 6284 sayılı kanuna uyuma ilişkin tespit edilen eksikliklerde azalma

[İlgili görüş raporu]

Yılda bir

ASP İl Müdürlüğü

[İlgili STK’lar]

5

Ocak 2017

3

Ocak 2018

1

0

Hedef 2:

Alt Hedef 2.1:


Kurum ve Kuruluş Düzeyinde İzleme ve Değerlendirme:

Kurum/kuruluş sorumlusu, bağlı bulundukları kurum/kuruluşun koordinatör veya sorumlu olarak yer aldığı faaliyetlerin Eylem Planı’nda tanımlanan hedefler ve yıllık faaliyet planında dönemsel düzeyde tanımlanan işlere uyumlu olarak uygulandığını takip eder. Üst yönetime düzenli bilgilendirme yapar, sorunları tespit ederek çözüm önerilerinin geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini sağlar.

 

Dönemsel Raporlama

Dönemsel raporların hazırlanması ve sunulması, dört ayda bir ŞÖNİM tarafından resmi yazıyla Teknik Kurul üyelerine bildirilir.

Teknik Kurul üyeleri, sorumlu oldukları faaliyetler için dört ayda bir dönemsel raporlar hazırlayarak Komisyona sunarlar. EK'te şablonu sunulan yıllık faaliyet planı şablonu, aynı zamanda raporlama için de kullanılır. Her bir raporlama dönemi için tabloda ilgili faaliyete karşılık gelen “gerçekleşen” başlıklı bölümler doldurulur.[14] Her bir dönem için “öngörülen” ve “gerçekleşen” bölümleri arasındaki -varsa- farklılıklar, o döneme ait açıklama bölümüne eklenir.

Teknik Kurul üyeleri tarafından hazırlanan raporlar, dönemi takip eden ayın ilk haftası içinde ŞÖNİM’e iletilir. ŞÖNİM, bu raporları tek bir tabloda birleştirerek o döneme ait raporu hazırlar. Hazırlanan rapor Teknik Kurul üyelerine gönderilir.

Dönemsel raporlar yıllık olarak KSGM’ye ve İçişleri Bakanlığı’na takip ve değerlendirme için gönderilir. Bu raporlar KSGM tarafından düzenli olarak Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi’ne sunulur.

 

Teknik Kurul Toplantıları

Teknik Kurul toplantılarında Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin sorunlar, çözüm önerileri, dönemsel raporlar ve varsa yıllık faaliyet planına ilişkin değişiklik önergeleri görüşülür.

Faaliyet düzeyinde yapılacak değişiklikler Teknik Kurul'da değerlendirilerek karara bağlanır. Faaliyet değişiklikleri, daha üst ölçekteki hedef ve alt hedef değişikliklerin gerektirecek düzeyde ise, bunlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'na havale edilir.

Eylem Planı’nın temel ilkeleri, plan yönetimine ilişkin düzenlemeler ve Eylem Planı’nın hedef ve alt hedefleri ile ilgili değişiklik önergeleri Teknik Kurul'da değerlendirilebilir ve öneriler geliştirilebilir. Ancak bunlarla ilgili karar merci Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu'dur. Teknik Kurul, bu önergeleri, görüş ve önerileriyle birlikte Komisyon'a iletir.

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantıları:

Teknik Kurul toplantılarında olduğu gibi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantılarında da Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, dönemsel raporlar, Teknik Kurul ve Komisyon tutanakları/kararları ve diğer belgeler üzerinden görüşülür.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu, Teknik Kurul tarafından iletilen veya Komisyon üyeleri tarafından gündeme getirilen Eylem Planı ve yıllık faaliyet planı değişiklik önergelerini görüşür ve karara bağlar. Faaliyet düzeyindeki değişiklik önerileri Teknik Kurul'a havale edilir.

 

Yıllık Faaliyet Planlaması

Yıllık faaliyet planının hazırlanması süreci, aynı zamanda Eylem Planı’nın yıllık düzeyde uygulanma başarısının değerlendirildiği süreçtir.

Kurum sorumluları, bağlı bulundukları kurum/kuruluşun bir sonraki yıla ait yıllık faaliyet planını hazırlarken, mevcut yılın Nisan ayına kadarki gerçekleşmeyi o dönem için öngörülen gerçekleşme ile birlikte ele alarak değerlendirirler. Aynı değerlendirme, tüm faaliyetler bazında, taslak yıllık faaliyet planının görüşüldüğü Kurul toplantılarında da yapılır.

Teknik Kurul ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ayrıca Aralık ayı içinde toplanır ve yılın tamamı için gerçekleşmeyi değerlendirerek bir sonraki yıla ait yıllık faaliyet planında gerekli değişiklikleri yapar.

 

Yeni Eylem Planı Hazırlama Süreci

Tüm Eylem Planı uygulama dönemine ait genel değerlendirme, kısmen yeni Eylem Planı’nın hazırlanması sürecinin içinde gerçekleştirilir. Mevcut Eylem Planı’nın o güne kadarki uygulama ve hedeflere erişim düzeyi, Teknik Kurul üyesi kuruluşlar ve diğer ilgili paydaşların katkıları alınarak gözden geçirilir. Bunun yanında Eylem Planı’nın temel çerçevesi (hukuksal ve politik çerçeve) ve plan yönetimine ilişkin düzenlemeler (yönetişim yapısı, planlama ve izleme/değerlendirme süreçleri) de bu değerlendirmeye dahil edilir.

 

Nihai Değerlendirme

Eylem Planı’nın tamamlanmasını takip eden yılın ilk altı ayı içinde, tüm plan dönemine ait kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Teknik Kurul, değerlendirme çalışmasının tasarımından ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Değerlendirme raporu taslağı Teknik Kurul’da ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nda görüşüldükten ve gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra onaylanarak Valilik internet sitesinde halka açık olarak yayımlanır.

Değerlendirme çalışmasının giderleri Valilikçe karşılanır.

 


 

 

EK - Yıllık Faaliyet Planı / Raporlama Şablonu

 

Faaliyet

Koordinatör Kurum/Kuruluş

Sorumlu

Kurum/Kuruluşlar

I. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Ocak-Nisan)

II. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Mayıs-Ağustos)

III. Dönem İşler/Çıktılar/Kaynak (Eylül-Aralık)

Öngörülen

Gerçekleşen

Öngörülen

Gerçekleşen

Öngörülen

Gerçekleşen

Hedef 1: (Eylem Planı’nda tanımlanan hedef)

Alt Hedef 1.1:( Eylem Planı’nda tanımlanan alt hedef)

(Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet)

 

 

(Eylem Planı’nda tanımlanan sorumlu kurum / kuruluş)

(Eylem Planı’nda tanımlanan işbirliği yapılacak kurum / kuruluş)

(Faaliyetle ilgili yılın I. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde gerçekleşen işler; I. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın II. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın II. döneminde gerçekleşen işler; II. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın III. dönemi için öngörülen işler; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın III. döneminde gerçekleşen işler; III. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın I. dönemi için öngörülen kaynak; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın I. döneminde kullanılan kaynak; I. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın II. dönemi için öngörülen kaynak; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın II. döneminde kullanılan kaynak; I. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın III. dönemi için öngörülen kaynak; yıllık plan hazırlama aşamasında girilir)

(Faaliyetle ilgili yılın III. döneminde kullanılan kaynak; I. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

Açıklama (varsa öngörülen ile gerçekleşen işler arasındaki farklılıkların nedenleri; I. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

Açıklama (varsa öngörülen ile gerçekleşen işler arasındaki farklılıkların nedenleri; II. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

Açıklama (varsa öngörülen ile gerçekleşen işler arasındaki farklılıkların nedenleri; III. dönemin raporlanması aşamasında girilir)

Örnek:

1.1.1. Merkez ilçedeki beş mahallede yaşayan 300 kadına şiddetle mücadeleye yönelik hakları konusunda eğitim vermek

Örnek:

Milli Eğitim İl Müdürlüğü

Örnek:

Halk Eğitim Müdürlüğü

 

Baro

Örnek:

- Eğitmenlerin belirlenmesi

- Eğitim materyallerinin hazırlanması

- Duyuru için 1000 adet broşür ve 100 adet poster tasarımı ve basımı

- I. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması

- 100 kadına eğitim verilmesi

Örnek:

- Eğitmenler belirlendi

- Eğitim materyalleri hazırlandı

- I. dönem eğitim duyurular yapıldı, başvurular alındı

- 70 kadına eğitim verildi

Örnek:

- II. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması

- 100 kadına eğitim verilmesi

Örnek:

- II. dönem eğitim duyurular yapıldı, başvurular alındı

- 120 kadına eğitim verildi

Örnek:

- III. dönem eğitim duyurularının yapılması, başvuruların alınması

- 100 kadına eğitim verilmesi

Örnek:

- III. dönem eğitim duyurular yapıldı, başvurular alındı

- 150 kadına eğitim verildi

Örnek:

- 2 eğitmen (Halk Eği. Md.)

- 1 eğitmen (Baro)

- 100 adet eğitim seti (500 TL, Milli Eği. Md.)

- Broşür ve afiş (3000 TL,  Milli Eği. Md.)

- Eğitim salonu (Halk Eği. Md.)

Örnek:

- 3 eğitmen görevlendirildi (Halk Eği. Md. ve Baro)

- 100 adet eğitim seti hazırlandı (350 TL, Milli Eği. Md.)

- 300 broşür ve 30 poster basıldı (1000 TL, Milli Eğ.Md.)

- Salon tahsis edildi (Halk Eği. Md)

Örnek:

- 2 eğitmen (Halk Eği. Md.)

- 1 eğitmen (Baro)

- 100 adet eğitim seti (500 TL, Milli Eği. Md.)

- Eğitim salonu (Halk Eği. Md.)

Örnek:

- 3 eğitmen görevlendirildi (Halk Eği. Md. ve Baro)

- 120 adet eğitim seti hazırlandı (400 TL, Milli Eği. Md.)

- 300 broşür ve 30 poster basıldı (1000 TL, Milli Eğ.Md.)

- Salon tahsis edildi (Halk Eği. Md)

Örnek:

- 2 eğitmen (Halk Eği. Md.)

- 1 eğitmen (Baro)

- 100 adet eğitim seti (500 TL, Milli Eği. Md.)

- Eğitim salonu (Halk Eği. Md.)

Örnek:

- 4 eğitmen görevlendirildi (Halk Eği. Md. ve Baro)

- 150 adet eğitim seti hazırlandı (475 TL, Milli Eği. Md.)

- 300 broşür ve 30 poster basıldı (1000 TL, Milli Eğ.Md.)

- Salon tahsis edildi (Halk Eği. Md)

Örnek:

Yeterli başvuru olmaması nedeniyle ancak 70 kadına ulaşılabildi. Daha yaygın duyuru yapılması gerekli.

Broşür ve posterlerin ihtiyaca göre dönemsel olarak basılmasına karar verildi.

 

Örnek:

Duyuruların yaygınlaştırılması neticesinde beklenenden fazla başvuru alındı. İlave eğitim yapıldı.

Örnek:

Beklenenin üzerinde başvuru alınması üzerine eğitim sayısı arttırıldı. Barodan ilave eğitmen desteği sağlandı.

 

Hedef 2:

Alt Hedef 2.1:

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/20120308M1-1.htm

[2] Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler ile İlgili 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060704-12.htm

[4] Yerel düzenlemeler kapsamında, valilik, bağlı il müdürlükleri, belediyeler, yerel kurullar/komiteler vb. tarafından hazırlanan ve yürürlüğe konulan düzenlemeler yer alır.

[5] Bu hedef altında yer alan tüm eğitim çalışmalarında eğitim veren kişilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konularında bilgili ve duyarlı olmalarına ve mümkünse Bakanlık’ın eğitici eğitiminden faydalanmış kişiler arasından seçilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

[6] Bu alt hedef altında yer alan faaliyetler İlgili kuruluşlarda bütün çalışanların toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında ideal olarak çalışmaya başlamadan önce veya hizmet içi eğitimlerle kendi rolleri ve programla ilgili diğer konularda (bilgi yönetim sistemi, izleme değerlendirme gibi) eğitilmesi yoluyla becerilerinin geliştirilmesi, protokollerin ve politikaların kurumsallaşması ve teknik altyapının geliştirilmesini içerir. 

[7] Söz konusu süpervizyon tanımı ile kadına yönelik şiddet alanında çalışan kadınların ikincil travma ve tükenmişlik belirtileriyle baş etmesi için söz konusu çalışanlara yönelik sağlanacak sistematik destek ve süpervizyon çalışmaları kapsanmaktadır.

[8] Bilgilendirici materyal (mini broşür, promosyon malzemeleri, billboard, poster, vb.) hazırlanması ve aile hekimlikleri, aile irşat ve rehberlik büroları, okullar, pazar yerleri, toplu ulaşım araçları vb. kadınların yoğun kullandığı yerlerde düzenli aralıklarla dağıtılması/asılması ve pilot mahallelerde toplantılar düzenlenmesi yoluyla gerçekleştirilecektir. (engelli erişimine uygun tasarım, yerelde kullanılan farklı diller, okur-yazarlık vb. unsurlar dikkate alınmalıdır)

[9] Alternatif barınma yerleri, kamu ve yerel yönetime ait misafirhaneler/konukevleri, devlet tarafından kiralama yoluyla sağlanan (Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde) bireysel barınma yerleri, vb. mekanları kapsar.

[10] Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 19, 25

[11] 6284 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği Madde 9, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 7

[12] İstanbul Sözleşmesi madde 7, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik madde 4 ve madde 20 ve 6284 sayılı Kanun madde 9 ve madde 40.

[13] Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik Madde 8 – Madde 11.

[14] Formdaki “öngörülen” başlıklı bölümler, yıllık faaliyet planlaması aşamasında doldurulmuş olmalıdır.